Strona główna
Aktualno¶ci
O banku >>
Placówki banku
Oferta
Oprocentowanie
Prowizje i opłaty
Zrzeszenie SGB
BFG
Sytuacja ek.-fin.
Reklamacje
Ważne linki


PayByNet


kalkulatory: depozytowy
walutowy

SWIFT Code/BIC:
GBWCPLPP
<< wróć

ZAŁĄCZNIK  DO  UCHWAŁY  ZARZĄDU  BS W BYTOWIE
Nr 79/2016  Z DNIA 29.11.2016r.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Bank pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Bytowie" .
2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają:
1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał www), Teleserwis i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy,
2)SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,
3) środek identyfiakcji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności karta haseł jednorazowych TAN, token*), hasło SMS*), telekod, karta chipowa*), PIN do karty chipowej*,)
4) BS - Bank Spółdzielczy w Bytowie.
3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
4. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
5. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.
6. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspzocyją klienta. 
7. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z  trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:
1) niezwłocznie, w dniu zlożenia albo wykonania dyspozycji,
2) cyklicznie,
3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem Spółdzielczym w Bytowie.
8. Opłaty cykliczne, o których mowa w pkt 7 ppkt 2, pobierane są w następujących termianch:
1) 20 dnia każdego miesiąca - w przypadku miesięcznych opłat za prowadzenie rachunków,
2) 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału - w przypadku kwartalnych opłat za prowadzenie rachunku,
z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne, kwartalne pobierane są proporcjonalnie za okres korzystania z usługi świadczonej przez Bank Spółdzielczy w Bytowie. Jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem okresu za który pobrano opłaty, opłaty są zwracane w części za niewykorzystany okres.
Uwaga: Jeżeli 20 dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy prowizja pobierana jest następnego dnia roboczego.
9. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania kart płatniczych.
10. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty tranakscji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania  poszczególnych kart.
11. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulamianch albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujacych się w ofercie Banku Spółdzielczego w Bytowie.
*) Usługa niedostępna w ofercie Banku. O wprowadzeniu usługi do oferty Bank powiadomi posiadacza rachunku w odrębnym komunikacie.
1) stawka VAT wynosi 23%
2
Historia
Władze banku
Statut banku
Informacja o outsourcerach
Ład Korporacyjny
Polityka ładu
korporacyjnego
Polityka informacyjna
Struktura organizacyjna
O¶wiadczenie Zarz±du
Ocena Zasad Ładu Korp. za 2017r.
Opis Systemu Kontroli Wewn.
„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomoc± mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urz±dzeniu obsługuj±cym przegl±darkę internetow±. Informacje przechowywane s± w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.bsbytow.com.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystaj±c z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoj± przegl±darkę zezwalaj±c lub blokuj±c tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.bsbytow.com.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urz±dzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urz±dzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwo¶ci zmiany ustawień w przegl±darce: Polityka Cookies..
"" style="cursor:pointer"