Strona główna
Aktualności
O banku >>
Placówki banku
Oferta
Oprocentowanie
Prowizje i opłaty
Zrzeszenie SGB
BFG
Sytuacja ek.-fin.
Reklamacje
Ważne linki


PayByNet


kalkulatory: depozytowy
walutowy

SWIFT Code/BIC:
GBWCPLPP
<< wróć

Taryfa prowizji i opłat
Dział II. Usługi dla Klientów instytucjonalnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty/prowizji Stawka obowiązująca
Przedsiębiorcy Rolnicy
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego):      
1.1. 1) otwarcie  rachunku jednorazowo 25,00 zł 10,00 zł
1.2. 2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego kwartalnie,                                 za każdy rachunek 54,00zł z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych dla których opłata wynosi 27,00zł  30,00 zł
2. Wpłaty gotówkowe na rachunek:  naliczana od wpłacanej kwoty    
2.1. 1) dokonywane w placówce Banku   0,5 % min. 3,00 zł 0,1 % min. 0,50 zł
  Uwaga: nie pobiera się prowizji od wpłat na rachunek przeznaczonych na spłatę rat i odsetek od udzielonych w BS kredytów i pożyczek oraz prowizji od tych kredytów i pożyczek      
3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce BS: naliczana od wypłacanej kwoty 0,5 % min. 3,00 zł 0,1 % min. 0,50 zł
  Uwaga: nie pobiera się prowizji: - od wypłat z rachunku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z wyjątkiem kredytów odnawialnych w rachunku, - od wypłat z rachunku pobranych na poczet wpłaty prowizji od udzielonych kredytów i pożyczek, - od wypłat z rachunku z przeznaczeniem na założenie lokaty terminowej      
4. Realizacja przelewów: za każdy przelew    
4.1. 1) złożone w formie papierowej:      
4.1.1. a) na rachunki prowadzone w BS    1,00 zł 1,00 zł
4.1.2. b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż w BS   3,00 zł 3,00 zł
4.2. 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (w tym home banking): za każdy przelew    
4.2.1. a) na rachunki prowadzone w BS    bez opłat bez opłat
4.2.2. b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż w BS   1,00 zł 1,00 zł
4.3. 3) realizowane w systemie SORBNET   25,00 zł 25,00 zł
5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta  (zlecenia stałe, przelewy z datą przyszłą):      
5.1. 1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy przelew    
5.1.1. a) na rachunki w BS    1,00 zł 1,00 zł
5.1.2. b) na rachunki w bankach innych, niż SGB   1,00 zł 1,00 zł
5.2. 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (w tym home banking): za każdy przelew    
5.2.1. a) na rachunki w BS   bez opłat bez opłat
5.2.2. b) na rachunki w banakch innych, niż w BS   1,00 zł 1,00 zł
5.3. 3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą dyspozycję    
5.3.1. a) zlożona w formie papierowej   bez opłat bez opłat
5.3.2. b) złożona za pośrednictwem elektornicznych kanałów dostępu   be zopłat bez opłat
5.4. 4) odwołanie zlecenia stałego: za każdą dyspozycję    
5.4.1. a) złożone w formie papierowej   bez opłat bez opłat
5.4.2. b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu   bez opłat  bez opłat
        12
   
   
   
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty/prowizji Stawaka obowiązująca
Przedsiębiorcy Rolnicy
6. Polecenie zapłaty: za każdą dyspozycję    
6.1. 1) opłaty pobierane z rachunku wierzyciela:       
6.1.1. a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty   1,00 zł 1,00 zł
6.1.2. b) realizacja polecenia zapłaty   1,00 zł 1,00 zł
6.2. 2) opłaty pobierane z rachunku dłużnika:      
6.2.1. a) złożenie polecenia zapłaty   1,00 zł 1,00 zł
6.2.2. b) realizacja polecenia zapłaty   1,00 zł 1,00 zł
6.2.3. c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja  treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty (Uwaga: opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez BS)   1,00 zł 1,00 zł
6.2.4. c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku   bez opłaty bez opłaty
7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat
8. Wydanie czeku gotówkowego  za każde 25szt 3,50 zł 3,50 zł
9. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:      
9.1. 1) w formie papierowej:      
9.1.1. a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek jeden raz w miesiącu*) bez opłat bez opłat
9.1.2. b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego                                                  *) lub w innych terminach uzgodnionych z posiadaczem rachunku w umowie rachunku. jeden raz w miesiącu*) bez opłat bez opłat
9.1.3. c) sporządzenie dodatkowego wyciągu bankowego na wniosek klienta                                                                                                              za każdy wyciąg 3,00 zł 3,00 zł
9.2. poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail Klienta _______ bez opłat bez opłat
10. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta za każde zestawienie    
10.1. 1) z bieżącego roku kalendarzowego   6,00 zł 6,00 zł
10.2. 2) z lat poprzednich   6,00 zł 6,00 zł
11. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokosci salda za każde zaświadczenie 20,00 zł                      ( w tym VAT) 20,00 zł                                        (w tym VAT)
12. Sporządzenie kopii:  za każdy dokument    
12.1. 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:      
12.1.1. a) z bieżącego roku kalendarzowego   6,00 zł 6,00 zł
12.1.2. b) z lat poprzednich   6,00 zł 6,00 zł
12.2. 2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta   1,00 zł 1,00 zł
13. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu  za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł
14. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku): naliczana od kwoty do wypłaty bez opłat bez opłat
15. Home Banking:      
15.1. 1) opłata miesięczna za udostępnienie usługi (Uwaga: opłata uzależniona od innych warunków określonych w umowie)  miesięcznie 100,00 zł 100,00 zł
15.2. 2) opłata za wydanie nowego klucza sprzętowego HASP w przypadku utraty lub uszkodzenia poprzedniego  za każde wydanie bez opłat bez opłat
15.3. 3) opłata za niezwrócenie każdego klucza sprzętowego HASP w przypadku rozwiązania umowy za każdy niezwrócony klucz bez opłat bez opłat
15.4. 4) usuniecie awarii lub reinstalacja powstałej z winy użytkownika za każde zgłoszenie po wykonaniu usługi 150,00 zł                  (w tym VAT)                       plus stawka za 1 km 150,00 zł                           (w tym VAT)                               plus stawka za 1 km
  UWAGA: plus stawka za 1 km przejazdu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002r. + VAT      
15.5. 5) za wygenerowanie i instalacja nowych kluczy szyfrujacych, w przypadku zmiany osób autoryzujacych (zgodniez z dyspzoycją posiadacza rachunku) za każde zgłoszenie po wykonaniu usługi 50,00 zł                               (w tym VAT) 50,00 zł                       (w tym VAT)
  Uwaga: plus stawka za 1 km przejazdu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002r. + VAT      
        13
   
   
   
         
16. Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda  za każdy monit bez opłat bez opłat
17. Działania BS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidlowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł
18. Likwidacja rachunku bieżącego, pomocniczego za każdy rachunek 3,00 zł 3,00 zł
14
Historia
Władze banku
Statut banku
Informacja o outsourcerach
Ład Korporacyjny
Polityka ładu
korporacyjnego
Polityka informacyjna
Struktura organizacyjna
Oświadczenie Zarządu
Ocena Zasad Ładu Korp. za 2017r.
Opis Systemu Kontroli Wewn.
„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.bsbytow.com.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.bsbytow.com.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies..
"" style="cursor:pointer"