Strona główna
Aktualności
O banku >>
Placówki banku
Oferta
Oprocentowanie
Prowizje i opłaty
Zrzeszenie SGB
BFG
Sytuacja ek.-fin.
Reklamacje
Ważne linki
RODO
PSD2PayByNet

500+

kalkulatory: depozytowy
walutowy

SWIFT Code/BIC:
GBWCPLPP

Tarcza Finansowa PFR 2.0

W celu złagodzenia negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, Bank Spółdzielczy w Bytowie umożliwia swoim klientom, którzy zostali dotknięci skutkami epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 , możliwość zmiany zasad spłaty zobowiązań kredytowych.

Klienci, którzy chcieliby skorzystać z odroczenia spłaty i są uprawnieni do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR 2.0 (wskazany przez klienta we wniosku kod PKD prowadzonej przez niego działalności jest objęty Tarczą Finansową PFR 2.0) powinni skontaktować się telefonicznie z wybraną placówką Banku pod nr telefonów:

  • Centrala Banku w Bytowie: + 48 696 464 156, +48 696 464 115
  • Oddział Banku w Miastku: + 48 602 763 321
  • POK w Kołczygłowach: + 48 696 464 570
  • POK w Tuchomiu: +48 696 464 610
  • POK w Lipnicy: +48 696 464 617
  • POK w Konarzynach: +48 696 464 574
Uproszczony wniosek może zostać złożony w formie elektronicznej na dedykowaną skrzynkę mailową Banku: wniosek@bsbytow.com.pl lub bezpośrednio w placówce Banku. Po otrzymaniu wniosku Bank skontaktuje się z Klientem i zdalnie przeprowadzi cały proces, łącznie z akceptacją warunków odroczenia i zawarciem porozumienia. Klient nie ponosi też żadnych dodatkowych opłat. Ostateczny termin składania wniosków to 31 marca 2021roku.

Wniosek dla Klienta instytucjonalnego do pobrania:

Dla Klienta Instytucjonalnego:

Wniosek dot. zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych _Klient Instytucjonalny (doc)

MORATORIUM Związku Banków Polskich z dnia 11.01.2021r.

W związku z utrzymującym się stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego (EBA) wraz z Związkiem Banków Polskich przygotował wytyczne dotyczące pomocy dla klientów przy spłacie produktów kredytowych.

<< więcej informacji 

Szanowni Państwo - Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,

 

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku nie później niż do 31 stycznia 2021 r., dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę Subwencji Finansowej i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania. W zależności od sytuacji są to:

 

1.    aktualny/pełny odpis z KRS na datę Umowy i każdego Wniosku (jeden odpis, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub pełny odpis z KRS na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku),

       albo

2.    wydruk z CEIDG na datę Umowy i każdego z Wniosków lub na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku),

        albo

3.    Pełnomocnictwo i aktualny/pełny odpis z KRS lub Pełnomocnictwo i wydruk z CEIDG, jeśli takowe zostało sporządzone przed datą złożenia wniosku o Subwencję udzielone:

·        dla wspólnika spółki cywilnej występującego o udzielenie subwencji w imieniu spółki, 

·        udzielone osobie która składała wniosek w imieniu Beneficjenta a nie widnieje w  KRS/CEIDG.

lub w przypadku braku takiego Pełnomocnictwa 

4.    Oświadczenie Beneficjenta wraz z aktualnym/pełnym odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG obowiązkowe dla wspólników spółki cywilnej oraz dla Beneficjentów w imieniu których wniosek/umowa Subwencji została złożona przez osoby uprawnione lub umocowane do reprezentowania Beneficjanta a nie wskazane w KRS/CEIDG. Oświadczenie takie powinno być podpisane przez wszystkie osoby upoważnienie do reprezentowania Beneficjenta, wyłącznie za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

 

Wzory Pełnomocnictwa oraz Oświadczenia (zob. 2.2.3.1 Procedura) zawarte są w Regulaminie i zawierają wzór danych wymaganych w Pełnomocnictwie/Oświadczeniu:

Wzór Pełnomocnictwa (załącznik nr 2 do Regulaminu):

https://pfrsa.pl/dam/jcr:bbebfc72-745a-4ba3-a481-a87757326b00/Wz%C3%B3r_pe%C5%82nomocnictwa_TF_MSP_20200916.docx

Wzór Oświadczenia(załącznik nr 3 do Regulaminu):

https://pfrsa.pl/dam/jcr:c3d2fd92-dc90-4f7b-9454-834e84231d21/Wz%C3%B3r_o%C5%9Bwiadczenia_TF_MSP_20200916.docx

 

W każdym przypadku, w tym w razie konieczności uzupełnienia braków w zakresie złożonych Dokumentów, 31 grudnia 2020 r. jest ostatecznym terminem złożenia Dokumentów przez Beneficjentów.

 

UWAGA !

Bank Spółdzielczy w Bytowie udostępnił klientom możliwość weryfikacji za pośrednictwem bankowości elektronicznej (Internet Banking).

Klient logując się na swoje konto internetowe w zakładce "Tarcza Antykryzysowa" ma możliwość dokonania weryfikacji bez konieczności dostarczania dokumentów do Banku.

 

 

Dopuszcza się złożenie wymaganych dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Bankiem. Kontakt z pracownikami Banku pod numerem tel. 59 822 60 99, 59 822 61 99.

 

 

Z poważaniem

 

Bank Spółdzielczy w Bytowie

 

 SZANOWNI KLIENCI!!!

Zarząd Banku Spółdzielczego w Bytowie mając na uwadze aktualnie panującą w kraju sytuację sanitarno-epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, wprowadza czasowo do odwołania

zmiany w godzinach otwarcia placówek Banku:

Bank Spółdzielczy w Bytowie – Centrala
-
poniedziałek – piątek od 900 do 1500
Oddział w Miastku
-
poniedziałek – piątek od 900 do 1500
Punkt Obsługi Klienta
w Tuchomiu
-
poniedziałek – piątek od 800 do 1400
Punkt Obsługi Klienta
w Lipnicy
-
poniedziałek – piątek od 800 do 1400
Punkt Obsługi Klienta
w Konarzynach
-
poniedziałek – piątek od 800 do 1400
Punkt Obsługi Klienta w Kołczygłowach
-
poniedziałek – piątek od 800 do 1400
Punkt Obsługi Klienta
w Trzebielinie
-
poniedziałek – piątek od 800 do 1300

Bankowość internetowa funkcjonuje bez zmian


    Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Zarząd Banku Spółdzielczego w BytowieMORATORIUM Związku Banków Polskich

01.06.2020r.

Pandemia koronawirusa dotknęła nie tylko Polskę, ale większość krajów europejskich. Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego (EBA) przygotował wytyczne dotyczące pomocy dla klientów przy spłacie kredytów – właśnie w świetle kryzysu związanego z Covid-19. Ich celem jest ujednolicenie zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów całego sektora bankowego. Te zasady zostały opracowane również dla polskiego sektora bankowego.

  • Kto może skorzystać z instrumentów pomocowych?
  • Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?

Poniżej przedstawiamy zakres pomocy, z jakiej może skorzystać klient – także Banku Spółdzielczego w Bytowie

Stanowisko, które wypracowały polskie banki pod patronatem Związku Banków Polskich nazwane zostało moratorium. Obejmuje ono instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 czerwca 2020 r. Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 30 czerwca 2020 r.
KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem i możliwością przenoszenia wirusów na powierzchni banknotów i monet, zwracamy się do Państwa z prośbą o maksymalne ograniczenie użycia płatności gotówkowych. Nie ułatwiajmy życia wirusowi !!

Równocześnie apelujemy, by w miarę możliwości ograniczyć wizyty w placówkach bankowych do naprawdę niezbędnych. Do Państwa dyspozycji jest poczta elektroniczna lub telefony - jesteśmy zawsze do usług i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

W trosce o nasze wspólne zdrowie rekomendujemy także stosowanie wszelkich środków i zaleceń ochronnych przeciwko koronawirusowi. Ich szczegółowy opis znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady


Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

W zależności od sytuacji są to:

informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego
lub
wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub
Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego
lub
Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub
Oświadczenie.

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu i są dostępne do pobrania ze strony Funduszu:

https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf (wzór pełnomocnictwa - str. 62, wzór oświadczenia – str. 64).

Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz Umowy.

W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

Z poważaniem

Bank Spółdzielczy w Bytowie.

Komunikat dla Klientów w związku z wystąpieniem
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Historia
Władze banku
Statut banku
Informacja o outsourcerach
Ład Korporacyjny
Polityka ładu
korporacyjnego
Polityka informacyjna
Struktura organizacyjna
Oświadczenie Zarządu
Ocena Zasad Ładu Korp. za 2019r.
Opis Systemu Kontroli Wewn.
„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.bsbytow.com.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.bsbytow.com.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies..