Strona główna
Aktualności
O banku >>
Placówki banku
Oferta
Oprocentowanie
Prowizje i opłaty
Zrzeszenie SGB
BFG
Sytuacja ek.-fin.
Reklamacje
Ważne linki
RODO
PSD2PayByNet

500+

kalkulatory: depozytowy
walutowy

SWIFT Code/BIC:
GBWCPLPP


Gwarantowanie depozytów
Informacje ogólneDepozyty zgromadzone we wszystkich bankach krajowych
(tj. z siedzibą na terytorium RP) są chronione
przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Szczegółowa lista banków objętych polskim systemem gwarancyjnym znajduje się na stronie www.bfg.pl

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w razie upadłości banku wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonych kwot.
Wysokość gwarancji:
Kwota depozytu nie przekraczająca równowartości w złotych
100 000 euro jest gwarantowana w całości.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Czyje depozyty nie podlegają ochronie?

 • Skarbu Państwa,
 • instytucji finansowych m.in. takich jak: banki, firmy inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • kadry zarządzające bankiem oraz jego głównych właścicieli banku.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 • Kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby, podmiotu w danym banku.
 • W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarantowana do wysokości gwarancji.

W jakiej walucie wypłacane są środki gwarantowane?

 • Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.

Czy można odzyskać część depozytów, która nie jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

 • Tak. Stanowi ona wierzytelność deponenta do banku. Po ogłoszeniu upadłości banku kwota ta może zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku w ramach postępowania upadłego upadłościowego. Deponent powinien zgłosić swoje wierzytelności sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszenie upadłości banku. W przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec posiadaczy rachunków bankowych.

Gdzie można odebrać kwoty gwarantowane?

 • Środki gwarantowane wypłacane są przez zarząd komisaryczny, podmiot uprawniony do reprezentacji lub podmiot, z którym Zarząd Funduszu zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych w miejscach i terminach podanych do publicznej wiadomości przez bankowy Fundusz Gwarancyjny. Po tym terminie wypłaty będą dokonywane przez 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku.Historia
Władze banku
Statut banku
Informacja o outsourcerach
Ład Korporacyjny
Polityka ładu
korporacyjnego
Polityka informacyjna
Struktura organizacyjna
Oświadczenie Zarządu
Ocena Zasad Ładu Korp. za 2018r.
Opis Systemu Kontroli Wewn.
„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.bsbytow.com.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.bsbytow.com.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies..